สภาพหนังสือ

New -   ใหม่

A       -   ดีมาก (80%-95%)

B       -   ดี (70%-80%)

C      -   พอใช้ (50%-70%)

D      -   แย่ (ต่ำกว่า 50%)